• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 11 641
 • lokalizacja

Regulaminy

Regulamin Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce-Leszczynach

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 16.00 od poniedziałku do piątku, grupa popołudniowa w godzinach 13:30 - 19:00.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.
 3. Do grup integracyjnych w przedszkolu przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych po przedłożeniu Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 5. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.
 6. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów, sprawdzania włosów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
 7. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych lekarstw.
 8. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
 9. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, wyjazd do sanatorium, itp.).
 10. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:
  • nie uiszczenia odpłatności za żywienie i opłaty za świadczenia przedszkola przez okres dwóch kolejnych miesięcy,
  • dłuższej nieobecności dziecka bez powiadomienia przedszkola o przyczynie tej nieobecności,
  • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu p-la
   O zamiarze skreślenia dziecka z listy Dyrektor przedszkola powiadamia Rodziców.
 11. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 12. Dzieci otrzymują posiłki w oddziałach rannych w godzinach:
  • 8.30 - śniadanie
  • 11.30 - obiad
  • 13.30 - podwieczorek
   w oddziele popołudniowym w godzinach:
  • 14.15 - obiad
  • 16.30 - podwieczorek
 13. Dzieci odbierane są do domu, tylko przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców na piśmie w specjalnym oświadczeniu. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczycieli z sali zabaw.
 14. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko odbierane jest przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
 15. Rodzice mogą ubezpieczyć swoje dziecko, na wypadek nieszczęśliwego wypadku w przedszkolu lub poza nim.
 16. Odpłatność za przedszkole Rodzice uiszczają do 10-tego dnia każdego miesiąca.
 17. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłaszać u dyrektora przedszkola, nauczycielek grup, sekretarki, intendentki lub telefonicznie na numer +48 32 43 11 641 do godz. 8.00
 18. Dzieci przebywające w przedszkolu obowiązują prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 19. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 20. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.
 21. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia, informacje znajdujące się na tablicy ogłoszeń.
 22. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola (zapytania, skargi, zażalenia) powinny być zgłaszane u nauczycieli grup i Dyrektora przedszkola.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-07-05 09:26
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2021-07-07 08:40
Wytworzenie publikacji
Monika Sobieska 2021-07-07 08:38
Zatwierdzenie
Monika Sobieska 2021-07-07 08:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry