• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 11 641
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Kontakt/Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Grzegorz Sikora, mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych dzieci uczęszczających do placówki jest Przedszkola Nr 1 adres: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks.Pojdy 62, mail; WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 

Inspektor Ochrony Danych

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z opieką, wychowaniem i nauczaniem w Przedszkolu Nr 1 w Czerwionce-Leszczyny pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD) Pan Grzegorz Sikora. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mail:  iod@pionier-szkolenia.pl 

Dane osobowe dzieci (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

 • Wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm. ;Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. 2018 poz. 1457.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz. U. 2017 poz. 1900, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • Zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole Nr 1 na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
 • Realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkola Nr 1 w Czerwionce-Leszczyny poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach konkretnych dzieci, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których wychowankowie przedszkola brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków dzieci - wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania

Komu dane będą udostępniane

Dostęp do danych osobowych dzieci wewnątrz struktury organizacyjnej Przedszkola Nr 1 w Czerwionce-Leszczyny będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, oficjalnej stronie internetowej przedszkola.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe dzieci będą przechowywane przez Przedszkole Nr 1 w Czerwionce-Leszczyny przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przedszkole Nr 1 może przetwarzać w szczególności następujące dane dzieci:

 • imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz. U. 2017 poz. 2159 ze zm.)
 • informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych)
 • dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dzieci, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numerów telefonów, adres poczty elektronicznej
 • informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole Nr 1
 • informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka
 • informacje dotyczące frekwencji dziecka 
 • informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju
 • informacje o wynikach dziecka w konkursach i innych wydarzeniach
 • wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w budynku Przedszkola Nr 1 w Czerwionce-Leszczyny w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę
 • wizerunek dziecka utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video przedszkolnych uroczystości, innych wydarzeń za zgodą wyrażoną przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka

Prawo dostępu

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

Prawo do skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Konsekwencje niepodania danych

Podanie wyżej opisanych danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach.

do góry