• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 11 641
 • lokalizacja
 • BiP

Prawa Dziecka

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.
~Robert Fulghum

Prawa i obowiązki dziecka

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, tj.:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • szacunku dla wszystkich potrzeb, życzliwego oraz podmiotowego traktowania
 • opieki i ochrony
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej czy psychicznej
 • wyrażania swoich uczuć i myśli
 • do nauki przez zabawę i bycia sobą.

A w szczególności ma prawo do:

 • indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu
 • warunków sprzyjających rozwojowi
 • bezpieczeństwa i akceptacji takim, jakim jestem
 • godności i nietykalności osobistej
 • wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania
 • nienaruszalności osobistej
 • ochrony zdrowia
 • poszanowania własności
 • znajomości swoich praw
 • korzystania z dóbr kultury
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi oraz własnego zdania, własnych uczuć
 • aktywnego udziału w kontaktach społecznych na terenie przedszkola oraz w środowisku
 • zabawy i nauki
 • miłości i szacunku
 • badania i eksperymentowania
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczone względami bezpieczeństwa)
 • różnorodnego, bogatego w bodźce oraz poddającego się procesom twórczym otoczenia
 • wypoczynku, gdy jestem zmęczone
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy zarówno fizycznej jak psychicznej

W trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów dziecko ma w przedszkolu obowiązek:

 • przestrzegać zasad oraz umów zawartych w Kodeksie Przedszkolaka oraz w kontrakcie grupowym
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa tj. zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia, związane ze zdrowiem, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne
 • dbać o zdrowie swoje oraz innych
 • szanować sprzęt oraz zabawki znajdujące się w przedszkolu
 • dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
 • przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikających z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.
do góry