• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 11 641
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
Autor: Św. Jan Paweł II

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

Cele strategiczne przedszkola integracyjnego

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia;
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań;
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;
 • integracja z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym;
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów;
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności;
 • indywidualizowanie pracy ze wszystkimi dziećmi, w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na bycie sobą wśród innych, rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji, wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności, przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym.

Wizja przedszkola

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju dziecka oraz skutecznie przygotować dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Misja przedszkola

 • Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb;
 • Uczymy wrażliwości na potrzeby innych;
 • Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy;
 • Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci;
 • Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka, z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Zasoby przedszkola

 1. Zasoby ludzkie
  • Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana, stale doskonaląca swoje umiejętności, odpowiedzialna kadra pedagogiczna;
  • Zespół specjalistów: psycholog, logopeda, surdopedagog, fizjoterapeuta, dogoterapeuta, oligofrenopedagodzy, nauczyciel języka angielskiego.
 2. Zasoby materialne
  • Sale zajęć wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci;
  • Sprzęt do dyspozycji nauczycieli i dzieci: notebooki, tablica interaktywna, rzutniki;
  • Dwa gabinety specjalistów wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny, lustro, komputer;
  • Sprzęt do terapii SI;
  • Tablice interaktywne we wszystkich salach zajęć;
  • Sala gimnastyczna;
  • Suchy basen;
  • Ogród z placem zabaw;
  • Ogródek roślinny.

Zadania przedszkola

 1. Motywowanie dzieci do wysiłku i pracy nad sobą;
 2. Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych;
 3. Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w programach pracy indywidualnej opracowanych dla dzieci niepełnosprawnych;
 4. Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych:
 5. Prowadzenie szerokiej gamy zajęć zapewniających wszechstronny rozwój dziecka:
  • nauka języka angielskiego;
  • rozwijające sprawność ruchową;
  • rytmiczno ? umuzykalniające;
  • stymulujące rozwój mowy;
  • rozwijające kreatywność ;
  • korzystanie z nowoczesnych technik multimedialnych ? praca z tablicą interaktywną.
  • realizacja planu działań wspierających dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi;
  • rozwijanie talentów dzieci w oparciu o system działań wspierających (konkursy, przeglądy, olimpiady).
 6. Współpraca z rodziną:
  • spotkania z rodzicami;
  • specjalistyczne konsultacje z rodzicami;
  • rodzinny festyn integracyjny;
  • zabawa karnawałowa dla rodziców;
  • rodzinne wycieczki;
  • udział w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez placówkę (Szlachetna Paczka, Góra Grosza.
 7. Współpraca z instytucjami z Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny i spoza gminy:
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
  • Biblioteka Publiczna;
  • MOK w Czerwionce - Leszczynach;
  • Policja;
  • OSP w Leszczynach;
  • Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny;
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej;
  • Gminne przedszkola;
  • ZSS nr 9 im. W. Sherborne w Leszczynach;
  • ZS nr 1 w Leszczynach;
  • SP nr 3 w Leszczynach;
  • Gimnazjum nr 2 w Leszczynach;
  • CKE w Czerwionce - Leszczynach;
  • Seniorzy z Zameczka;
  • Koło Gospodyń Czuchów i Przegędza;
  • Orkiestra;
  • Zespół Taneczny "Zygzak";
  • Parafia św. Andrzeja Boboli;
  • Ośrodek Zdrowia;
  • Sklepy: "Intermarche" i "Księgarnia Neuman";
  • Restauracja "Goja".
 8. Promowanie placówki w środowisku poprzez:
  • Facebook;
  • Stronę Internetową;
  • Folder;
  • Stronę Internetową Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny;
  • Biuletyn Informacji Publicznej;
  • Gazety Lokalne: IRG, Kurier;

W ramach zadań określono cele ukierunkowane na poszczególne grupy osób: dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

Dziecko:

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki;
 • Jest akceptowane takie, jakie jest;
 • Czuje się bezpiecznie;
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces;
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony;
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie;
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi;
 • Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole z powodzeniem;
 • Ma możliwość wszechstronnego rozwijania umiejętności i talentów.

Rodzice

 • Otrzymują rzetelną i obiektywną informację na temat postępów i niepowodzeń dziecka;
 • Uzyskują pomoc specjalistów;
 • Wyrażają swoją opinię i mają wpływ na pracę przedszkola;
 • Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola;
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele

 • Otaczają dzieci opieką i zapewniają im bezpieczeństwo;
 • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki;
 • Tworzą i realizują programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola;
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką;
 • Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. Są aktywni i twórczy;
 • Monitorują efektywność własnej pracy;
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola;
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
 • Podnoszą kwalifikacje zawodowe i zdobywają stopnie awansu zawodowego;
 • Prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
do góry